Khoa Quản Trị Kinh Doanh thông báo kết quả thi môn thực hành tổng hợp thi chiều ngày 26/2/2017 (27/02/2017)
 
Khoa Quản Trị Kinh Doanh thông báo kết quả thi môn thực hành tổng hợp các lớp đại học liên thông kế toán và các lớp cao đẳng kế toán, tài chính thi chiều ngày 26/2/2017
Chi tiết điểm download tại đây 

Tin mới
Liên kết keybanker
Học phí
Đăng ký môn học
Liên kết Facebook của Khoa
Liên kết AAF
Liên kết Vietsourcing
Liên kết CENSTAF
Liên kết ACCA
Liên kết SMARTRAIN
Liên kết VACPA
Liên kết FTMS
Liên kết MISA