Khoa Quản Trị Kinh Doanh thông báo kết quả khóa luận tốt nghiệp của khối D8 (19/06/2017)
 
Khoa Quản Trị Kinh Doanh thông báo kết quả khóa luận tốt nghiệp của các lớp D8KT1, D8KT2, D8KT3, D8QT1, D8QT2, D8DLKS, D8TCNH 
Chi tiết điểm của các lớp D8KT1, D8KT2, D8KT3 download tại đây

                                                                       KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 

Tin mới
Liên kết keybanker
Học phí
Đăng ký môn học
Liên kết Facebook của Khoa
Liên kết AAF
Liên kết Vietsourcing
Liên kết CENSTAF
Liên kết ACCA
Liên kết SMARTRAIN
Liên kết VACPA
Liên kết FTMS
Liên kết MISA