CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO (03/12/2013)
 
CÁC NGHÀNH ĐÀO TẠO CHÍNH CỦA KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
Ngành Quản trị - Kinh Doanh
1. Hệ Đại học: 
   + Chương trình cử nhân quản trị doanh nghiệp
   + Chương trình cử nhân chất lượng cao quản trị doanh nghiệp
2. Hệ cao đẳng: chương trình cử nhân quản trị doanh nghiệp

Ngành Quản trị du lịch khách sạn
1. Hệ đại học
   + Chương trình cử nhân quản trị du lịch khách sạn
   + Chương trình cử nhân chất lượng cao quản trị du lịch khách sạn
2. Hệ cao đẳng: chương trình cử nhân quản trị du lịch khách sạn


Tin mới
Liên kết keybanker
Học phí
Đăng ký môn học
Liên kết Facebook của Khoa
Liên kết AAF
Liên kết Vietsourcing
Liên kết CENSTAF
Liên kết ACCA
Liên kết SMARTRAIN
Liên kết VACPA
Liên kết FTMS
Liên kết MISA