Tổng truy cập:141758
 Đang Online6
Các công trình nghiên cứu của giảng viên khoa ĐT SĐH (16/03/2016)
 
Các công trình nghiên cứu khoa học của giảng viên từ năm 2011-2016
I. PGS.TS Trịnh Tuân

[1] Nguyen Xuan Thao, Trinh Tuan, Pham Van Hoang (2016), “ Boundedness in  Lp  space with weights for the Kontorovich – Lebedev generalized convolution operators and applications”, submitted

[2] Trinh Tuan, Nguyen Thanh Hong, Pham Van Hoang (2015), “ Generalized convolution for the Kontorovich – Lebedev, Fourier transforms and applications to acoustic fields, Acta Math. Vietnam, DOI 10.1007/s40306-015-0148-6.

[3]  Nguyen Xuan Thao, Trinh Tuan, Le Xuan Huy (2014), “The Generalized Convolutions with a weight Function for the Lapplace Transform”, Nonlinear Funct. Anal. & Appl, Vol 19, no. 1,  61-67

[4]  Nguyen Xuan Thao, Trinh Tuan, Le Xuan Huy (2013), “ The Fourier – Laplace generalized convolutions and applications to integral equations”, Vietnam J. Math, Vol 41, no.4, 451 – 464.

[5]  Nguyen Thanh Hong, Trinh Tuan, Nguyen Xuan Thao (2013), “ On the Fourier cosine  Kontorovich – Lebedev generalized convolution transform”, Appl. Math, Vol 58, no.4, 473 – 486.

[6]  Trinh Tuan (2012), “ A novel polyconvolution for the Fourier sine, Fourier cosine and the Kontorovich – Lebedev integral transforms and applications”, Ann. Univ. Sci. Budapest. Sect. Comput, Vol 38, 25 -42.

[7]  Vu Kim Tuan, Trinh Tuan (2012), “ A real – variable inverse formula for the Laplace transform”, Integral Transform Spec. Funct, Vol 23, no.8, 551 -555.

[8]  Trinh Tuan, Nguyen Xuan Thao (2011), “ A new polyconvolution and its application to solving a class of Toeplitz plus Hankel integral equations and systems of interal equations”, Vietnam J. Math, Vol 39, no.2, 217 – 235.

II) TS Nguyễn Văn Phú

[1] Le Mau Hai, Pham Hoang Hiep, Nguyen Xuan Hong and Nguyen Van Phu (2014), “The Monge - Ampere type equation in the weighted pluricomplex energy class”, Interl.J Mathematics Vol.25, No.5 , 1450042 (17 pages)  DOI: 10.1142/S0129167X 14500426.

[2] Nguyen Van Phu, Vu Viet Hung (2013), “ On some classes of -plurisubharmonic functions on compact Kahler manifolds”, Acta. Math. Vietnam, 38,(4), 617-625.

[3] Le Mau Hai, Pham Hoang Hiep, Nguyen Văn Phu (2012), “ Global and local definition of  Monge-Ampere operator on compact Kahler manifolds”, C.R.Acad.Sci.Paris,350,153-156.

III) ThS(NCS) Nguyễn Tùng Linh

[1] Linh Nguyen Tung, Thuan Nguyen Thanh, Cat Pham Thuong, Anh Truong Viet, “Applications of Simulated Annealing-Based Approaches to Network Reconfiguration in Distribution Systems” Mitteilungen Klosterneuburg Journal (ISSN: 0007-5922; ISI Indexed, ImpactFactor: 0.106 Volume 65-Aug-2015 (pp138-154).

[2] Anh Truong Viet, Thuan Nguyen Thanh, Linh Nguyen Tung, Cat Pham Thuong “Comparison between Continuous Genetic Algorithms and Particle Swarm Optimization for distribution network reconfiguration” Mitteilungen Klosterneuburg Journal (ISSN: 0007-5922; ISI Indexed,ImpactFactor: 0.106 Volume 65-Oct-2015 (pp301-319).

[3] Nguyen Tung Linh, Pham Thuong Cat, Trinh Trong Chuong “The Method of Reconfiguration Distribution Network is Consider the Impact of Distribued Generators” Jokull journal (ISSN: 0449-0576) Volume. 65, Issue. 10 – 2015 ISI Indexed, ImpactFactor: 1.604 (pp- 10- 26)

[4] Nguyễn Tùng Linh, Phạm Thượng Cát “Áp dụng thuật toán mô phỏng luyện kim cho bài toán tái cấu trúc lưới điện có xét đến ảnh hưởng của nguồn điện phân tán” Hội nghị toàn quốc lần thứ 3 về tự Điều khiển và Tự động hóa, 28-29/11/2015, pp-93-103.

[5] Nguyễn Tùng Linh, Phạm Thượng Cát, “Ứng dụng mạng noron Hopfield cho bài toán tái cấu trúc lưới điện phân phối” Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 về điều khiển và tự động hóa VCCA-2013 (22,23/11/2013 Đà Nẵng) pp 331-339

[6] Nguyen Tung Linh, Pham Thuong Cat, “Application of Hopfield Neural Network for Distribution Network’s Reconfiguration” Journal of Computer Science and Cybernetics, V.30, N.2 (2014), pp81–92

[7] Nguyen Tung Linh, Pham Thuong Cat, “Áp dụng giải thuật luyện kim cho bài toán tái cấu trúc lưới điện phân phối” Hội nghị toàn quốc lần thứ 7 về Cơ Điện tử - VCM-2014 (21,22/12/2014) pp 118-126


Tin mới
Tiet kiem nang luong
IEEE
Thư viện