Một số bài báo trong nước (05/06/2013)
 
Một số bài báo mới nhất được công bố trong nước trong 5 năm gần đây:
  1. Dao Nam Anh, Gaussian Filter Based Inpainting for Super-Resolution, International Conference on Science and Technology, 50th Anniversary Of Electric Power University, NXB KHKT, ISBN: 978-604-67-0793-6, pp.608-617, November 16, 2016

  2. Dao Nam Anh, Nguyen Van Quang, Le Xuan Thuy, Academic Performance Forecast for Student Success, XIX National Conference: Some Selected Issues of Information Technology and Communication – Hanoi, Oct 1-2/2016 , pages 31-36, ISBN: 978-604-67-0781-3, NXBKHKT 2016

  3. Dao Nam Anh, Pham Quang Huy, Nguyen Quoc Hung, Nguyen Van Nam, Pham Thi Thuy Loan, Le Hoang, Boosting Visual Attention with Interest Points and Adaptive Bilateral Filter, Journal of Science and Technology (JST), ISSN: 1859-0209, Section on information and communication technology, number 8,  pages 35-51, June 2016

  4. Dao Nam Anh, Nguyen Huu Quynh, Nguyen Hong Son, Saliency Guided Interpolation for Super-Resolution, XVIII National Conference: Some Selected Issues of Information Technology and Communication, November 2015 , pptx

  5. Dao Nam Anh, Bilateral Filtering with Clusters by Expectation Maximization, Journal of Science and Technology (JST), ISSN: 1859-0209, Section on information and communication technology, No. 6 (4-2015), pp. 30-39, April 2015

  6. Dao Nam Anh, Normalized Cuts Segmentation with Non-Local Mean and Bilateral Filter, XVII National Conference: Some Selected Issues of Information Technology and Communication, pp 235-241, NXBKHKT, Hanoi, 2014

  7. Dao Nam Anh, Image Segmentation by Superpixels and Gradients, Journal of Science and Technology for Energy (JSTE), No 7, 2014.  ISSN: 1859-4557. pages 34-43, 2014

  8. Vũ Văn Định, Nguyễn Long Giang, Nghiên cứu sự thay đổi giá trị các độ đo đánh giá hiệu năng tập luật quyết định trên các tập rút gọn của bảng quyết định không đầy đủ, FIAR 2013

  9. Vũ Văn Định, Nguyễn Minh Huy, Khai phá các phụ thuộc hàm xấp xỉ trong bảng cơ sở dữ liệu quan hệ, Tạp chí khoa học và công nghệ năng lượng 2012

  10. Vũ Văn Định, Nguyễn Long Giang, Rút gọn thuộc tính trong bảng quyết định dựa trên khoảng cách tri thức, Kỷ yếu hội thảo 45 năm trường Đại học Điện lực 2011.Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến