Chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Học liệu, Ban hành theo Quyết định số: 799 QĐ-ĐHĐL ngày 25 tháng 11 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực:

Chi Tiết

Nội quy sử dụng thông tin tại Trung tâm học liệu ( Kèm theo quyết định số 800 QĐ/ ĐHĐL ngày 25/11/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực)

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến