Tổng truy cập:128487
 Đang Online1
Cơ cấu tổ chức (20/12/2013)
 


STT

Họ và tên

Chức danh

Nhiệm vụ

1

Phạm Hữu Lập

Trưởng phòng

- Phụ trách công tác thanh tra;

 

 

 

- Nhiệm vụ khác do Ban giám hiệu giao

2

Phạm Hồng Sơn

P.trưởng phòng

- Phụ trách công tác pháp chế;

 

 

 

Phụ trách công tác bảo vệ, an ninh trật tự;

 

 

 

- Nhiệm vụ khác do Trưởng phòng và Ban giám hiệu giao

3

Lê Phúc Vinh

Chuyên viên

- Thực hiện giải quyết đơn thư, khiếu nại trong học sinh sinh viên;

 

 

 

- Quản lý trang Web của Phòng Thanh tra Pháp chế;

 

 

 

- Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng TTrPC giao.

4

Trần Văn Hùng

Tổ trưởng

bảo vệ cơ sở 1

- Phân công lịch trục ca trong tháng;

 

 

 

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của bảo vệ theo quy định;

 

 

 

số 1525?ĐHĐTTrPC ngày 18/10/2013;

 

 

 

- Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng TTrPC giao.

5

Lê Quang Long

Tổ trưởng

bảo vệ cơ sở 2

- Phân công lịch trục ca trong tháng;

 

 

 

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của bảo vệ theo quy định số 1525?ĐHĐTTrPC

 

 

 

 ngày 18/10/2013;

 

 

 

- Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng TTrPC giao.

6

Nhân viên bảovệ

 

- Thực hiện nhiệm vụ theo QĐ số  1525ĐHĐL-TTrPC ngày 18/10/2013.

 

 

 


 

 

 

 

 Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến