Tổng truy cập:128490
 Đang Online4
CÁC QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC, BỘ NGÀNH CÓ LIÊN QUAN (09/08/2016)
 

CÁC QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC, BỘ NGÀNH CÓ LIÊN QUAN.

 

1.     Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 (QH thông qua ngày 18/6/2012)

2.     Luật viên chức (Luật số 58/2010/QH 12 QH thông qua ngày 15/11/2010)

3.     Nghị định 68/2000/QĐ- CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng, một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp.

4.     Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

5.     Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

6.     Quyết định số 1177/QĐ- BCT ngày 25/12/2014 về việc ban hành Quy định thẩm quyền về tổ chức, biên chế, quản lý cán bộ, công chức, viên chức đối với Vụ, Thanh tra Bộ, VP Bộ, Tổng cục, Cục và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ.

7.     Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ Tướng Chính Phủ về việc ban hành điều lệ trường Đại học.

8.     Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động dổi mới cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014-2017.

9.     Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số: 1508/QĐ-TTg ngày 1/9/2015 của Thủ Tướng Chính Phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Điện lực giai đoạn 2015-2017.

10.                        Nghị định 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp HTX, tổ hợp tác trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, Tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

11.                        Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT –BGDĐT- BNV- BTC ngày 23/1/2006 của Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 6/10/2005 của Thủ Tướng Chính Phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo.

12.                        Thông tư số 68/2011-TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 hướng dẫn thực hiện một số diều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.

13.                        Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính Phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (nền lương1.210.000đ/tháng từ 01/5/2016).

14.                         Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 6/11/2012 của Chính Phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường hoàn trả của viên chức.

15.                         Quyết định số 8258 QĐ-BCT ngày 15/4/2014 của Bộ Công Thương ban hành quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức miễn nhiệm luân chuyển đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý thuộc Bộ Công Thương.

16.                        Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21/3/2016 của Bộ Giáo dục Đào tạo về tuyển sinh đi học nước ngoài;

17.                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỆ THỐNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

 

STT

Văn bản

Trích yếu

Ngày/TrạngThái

1

Thông tư số 35/2016/TT-BTC

Hướng dẫn việc mua sắm tài sản Nhà nước theo phương thức tập trung

Ban hành: 26/02/2016 
Hiệu lực: 10/04/2016 
Trạng thái: Đang có hiệu lực

2

Thông tư số 04/2014/TT-TTCP

Quy định về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng

Ban hành: 18/09/2014 
Hiệu lực: 01/01/2015 
Trạng thái: Đang có hiệu lực

3

Nghị định số 78/2013/NĐ-CP

Minh bạch tài sản, thu nhập

Ban hành: 17/07/2013 
Hiệu lực: 05/09/2013 
Trạng thái: Đang có hiệu lực

4

Nghị định số 59/2013/NĐ-CP

Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 06 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng

Ban hành: 17/06/2013 
Hiệu lực: 31/07/2013 
Trạng thái: Đang có hiệu lực

5

Quyết định số 3299/QĐ-BTC

Công bố, công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2013

Ban hành: 27/12/2012 
Hiệu lực: 27/12/2012 
Trạng thái: Đang có hiệu lực

6

Nghị quyết số 82/NQ-CP

Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Kết luận 21-KL/TW ngày 25/05/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba , Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí" giai đoạn 2012 - 2016

Ban hành: 06/12/2012 
Hiệu lực: 06/12/2012 
Trạng thái: Đang có hiệu lực

7

Chỉ thị số 30/2012/CT-TTg

Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ban hành: 26/11/2012 
Hiệu lực: 26/11/2012 
Trạng thái: Đang có hiệu lực

8

Luật số 27/2012/QH13

Luật số 27/2012/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng

Ban hành: 23/11/2012 
Hiệu lực: 01/02/2013 
Trạng thái: Đang có hiệu lực

9

Luật số 07/2012/QH13

Luật số 07/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội về Phòng, chống rửa tiền

Ban hành: 18/06/2012 
Hiệu lực: 01/01/2013 
Trạng thái: Đang có hiệu lực

10

Chỉ thị số 14/CT-TTg

Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Ban hành: 18/05/2012 
Hiệu lực: 18/05/2012 
Trạng thái: Đang có hiệu lực

11

Luật số 03/2011/QH13

Luật số 03/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Quốc hội về Tố cáo

Ban hành: 11/11/2011 
Hiệu lực: 01/07/2012 
Trạng thái: Đang có hiệu lực

12

Luật số 02/2011/QH13

Luật số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Quốc hội về Khiếu nại

Ban hành: 11/11/2011 
Hiệu lực: 01/07/2012 
Trạng thái: Đang có hiệu lực

13

Thông tư số 05/2011/TT-TTCP

Thông tư số 05/2011/TT-TTCP ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định về phòng, chống tham nhũng trong ngành Thanh tra.

Ban hành: 10/01/2011 
Hiệu lực: 01/03/2011 
Trạng thái: Đang có hiệu lực

14

Kế hoạch số 5650/KH-BKH

Kế hoạch số 5650/KH-BKH ngày 16 tháng 8 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tuyên truyền các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Ban hành: 16/08/2010 
Hiệu lực: 16/08/2010 
Trạng thái: Đang có hiệu lực

15

Quyết định số 445/QĐ-TTg

Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng.

Ban hành: 07/04/2010 
Hiệu lực: 07/04/2010 
Trạng thái: Đang có hiệu lực

16

Kế hoạch số 1845/KH-BKH

Kế hoạch số 1845/KH-BKH ngày 23 tháng 3 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Kế hoạch hành động phòng, chống tham nhũng năm 2010

Ban hành: 23/03/2010 
Hiệu lực: 23/03/2010 
Trạng thái: Đang có hiệu lực

17

Thông tư số 01/2010/TT-TTCP

Thông tư số 01/2010/TT-TTCP ngày 22 tháng 01 năm 2010 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP.

Ban hành: 22/01/2010 
Hiệu lực: 22/01/2010 
Trạng thái: Đang có hiệu lực

18

Quyết định số 137/2009/QĐ-TTg

Quyết định số 137/2009/QĐ-TTg ngày 02/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng

Ban hành: 02/12/2009 
Hiệu lực: 20/01/2010 
Trạng thái: Đang có hiệu lực

19

Kế hoạch số 5681/KH-BKH

Kế hoạch số 5681/KH-BKH ngày 30 tháng 7 năm 2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện giai đoạn 1 Chiến lược phòng, chống tham nhũng (từ nay đến năm 2011)

Ban hành: 30/07/2009 
Hiệu lực: 30/07/2009 
Trạng thái: Đang có hiệu lực

20

Công ước số Không số

Công ước của Liên hiệp quốc về phòng chống tham nhũng.

Ban hành: 30/06/2009 
Hiệu lực: 30/06/2009 
Trạng thái: Đang có hiệu lực

 

 

 

QUY ĐỊNH

THỰC HIỆN KÝ HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC THEO LUẬT VIÊN CHỨC

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THEO NĐ 68/2000/QĐ-CP NGÀY 17/11/2000

 

Cơ sở pháp lý thực hiện:

-         Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 (QH thông qua ngày 18/6/2012);

-         Luật viên chức (Luật số 58/2010/QH 12 QH thông qua ngày 15/11/2010);

-         Nghị định 68/2000/QĐ- CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng, một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp (Nghị định 68);

-         Thông tư 1/5/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

-         Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

-         Quyết định số 1177/QĐ- BCT ngày 25/12/2014 về việc ban hành Quy định thẩm quyền về tổ chức, biên chế, quản lý cán bộ, công chức, viên chức đối với Vụ, Thanh tra Bộ, VP Bộ, Tổng cục, Cục và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ;

-         Căn cứ Quyết định số 1508/QĐ-TTg ngày 01/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Điện lực giai đoạn 2015-2017;

-         Căn cứ Quyết định số 10268/QĐ-BCT ngày 24/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc chuyển trường Đại học Điện lực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam về trực thuộc Bộ Công Thương.

 1. Ký Hợp đồng làm việc theo Luật viên chức

 

STT

Đối tượng ký hợp đồng

Loại hình hợp đồng

Ghi chú

1

-Viên chức tuyển dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2003.

-Viên chức, người lao động hợp đồng đã ký hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

 

Ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn

 

2

Viên chức, người lao động đã ký Hợp đồng làm việc, Hợp đồng lao động có xác định thời hạn đã được thực hiện trên 24 tháng.

 

Ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn

 

3

Viên chức, người lao động đã ký Hợp đồng làm việc, Hợp đồng lao động có xác định thời hạn đã được thực hiện ≤ 12 tháng

Ký hợp đồng làm việc có xác định thời hạn (thực hiện tiếp thời hạn hợp đồng còn lại của hợp đồng)

 

4

Hợp đồng chuyên gia

Ký xác định thời hạn 3 năm

Giảng viên có trình độ TS trở lên

 

 

 

 

 

2. Ký Hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/QĐ- CP ngày 17/11/2000.

Đối tượng người lao động gồm:

-         Sửa chữa, bảo trì đối với hệ thống cấp điện, cấp, thoát nước ở công sở, xe ô tô và các máy móc, thiết bị khác đang được sử dụng trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp;

-         Lái xe;

-         Bảo vệ;

-         Vệ sinh;


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến