Tổng truy cập:128488
 Đang Online2
Quy trình thực hiện công tác thanh tra nội bộ (27/09/2017)
 

STT

    Tiến trình các bước công việc

Trách nhiệm thực hiện

Trách nhiệm phối hợp

Căn cứ thực hiện

Hồ sơ công việc

Thời gian

Ghi chú

1

Kế hoạch thanh tra hàng năm

P. TTrPC

Các đơn vị trong trường

Tờ trình kế hoạch thanh tra hàng năm

Kế hoạch thanh tra hàng năm … - …

BM.01-QT.TTrPC.01

07 ngày

 

2

Quyết định thành lập Tổ thanh tra

P. TTrPC

Các đơn vị, cá nhân liên quan

Kế hoạch thanh tra nội bộ năm học

Quyết định thành lập các tổ thanh tra theo kế hoạch thanh tra hàng năm

BM.02-QT.TTrPC.01

Trước khi thanh tra 07 ngày

 

3

Thông báo cho đơn vị được thanh tra

Tổ trưởng tổ thanh tra

 Đơn vị được thanh tra

Kế hoạch thanh tra

Quyết định thành lập tổ thanh tra

Văn bản thông báo:

- Nội dung thanh tra

- Các yêu cầu chuẩn bị

BM.03-QT.TTrPC.01

BM.04-QT.TTrPC.01

Trước khi thanh tra 07 ngày

 

5

Tiến hành thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch

Tổ trưởng tổ thanh tra

Đơn vị, cá nhân liên quan

Kế hoạch thanh tra

Quyết định thành lập tổ thanh tra

Văn bản thông báo

Hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác thanh tra

Biên bản giao nhận thông tin, tài liệu

BM.05-QT.TTrPC.01

Các minh chứng

Các Biên bản làm việc

 BM.06-QT.TTrPC.01

BM.07-QT.TTrPC.01

 

Theo quyết định

 

6

Báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra

Tổ trưởng tổ thanh tra

 

Các biên bản làm việc

Các minh chứng

Báo cáo thanh tra

BM.08-QT.TTrPC.01

05 ngày

 

 

Ra kết luận thanh tra

TTrPC

Các tổ công tác

Các biên bản làm việc

Báo cáo thanh tra

Kết luận thanh tra

 

 

7

Công bố kết luận thanh tra

TTrPC

Đơn vị và cá nhân liên quan

Kết quả thanh tra

Văn bản công bố kết luận thanh tra

BM.09-QT.TTrPC.01

05 ngày

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến