Tổng truy cập:128491
 Đang Online5
Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo (27/09/2017)
 

STT

Tiến trình các bước công việc

Trách nhiệm thực hiện

Trách nhiệm phối hợp

Căn cứ thực hiện

Kết quả thực hiện nội dung chuyển giao

Chuẩn mực chấp nhận/ thời gian

Ghi chú

1

 

Tiếp nhận, xem xét, thụ lý  đơn thư KNTC

 

Phòng TTr-PC

 

+ Đơn khiếu nại, tố cáo

 

+ Đơn khiếu nại, tố cáo

BM.01-QT.TTrPC.02

+ Sổ theo dõi đơn thư

BM.02-QT.TTrPC.02

 

03 ngày

 

2

Đề xuất xử lý đơn thư, khiếu nại

Phòng TTr-PC

Các đơn vị, cá nhân có liên quan

+ Đơn khiếu nại, tố cáo

 

+ Tờ trình xin ý kiến chỉ đạo của HT

BM.03-QT.TTrPC.02

 

 

02 ngày

 

3

Quyết định kiểm tra, xác minh (Nếu có)

Phòng TTr-PC

Các đơn vị, cá nhân có liên quan

+ Tờ trình xin ý kiến chỉ đạo của HT

QĐ kiểm tra, xác minh nội dung KNTC

BM.04-QT.TTrPC.02

+ Thông báo thụ lý giải quyết KNTC cho người gửi đơn KNTC

BM.05-QT.TTrPC.02

01 ngày

 

4

Thẩm tra, xác minh

TTrPC/Đoàn công tác

Các đơn vị, cá nhân có liên quan

+ Đơn khiếu nại, tố cáo

+ QĐ kiểm tra, xác minh nội dung KNTC

+Các biên bản làm việc

BM.06-QT.TTrPC.02

+ Các bằng chứng thẩm tra, xác minh

BM.07-QT.TTrPC.02

10 ngày

 

5

Lập báo cáo thẩm tra, xác minh

TTrPC/Đoàn công tác

 

+ Biên bản làm việc

+ Tiếp nhận bằng chứng khiếu nại, tố cáo

Báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh

BM.08-QT.TTrPC.02

03 ngày

 

6

Kết luận thẩm tra/ xác minh

Phòng TTr-PC

Đoàn công tác

+ Báo cáo kết quả thẩm tra/xác minh

+ Kết luận đưa ra

BM.09-QT.TTrPC.02

02 ngày

 

7

Thông báo kết luận

Phòng TTr-PC

Các đơn vị, cá nhân có liên quan (trong trường)

+ Kết luận đưa ra

Thông báo kết quả KNTC

BM.10-QT.TTrPC.02

05 ngày

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến