Chương trình chuyển tiếp Đại học Deakin - Úc

Giới thiệu chương trình công nhận tín chỉ và chuyển tiếp Đại học Deakin, Úc dành cho sinh viên Đại học Chính quy ĐHĐL như sau: