Danh sách dự kiến xét tốt nghiệp hệ CĐ, LT, TC, nghề

Danh sách xét TN C12-2 xem chi tiết tại đây

Danh sách xét TN C13-2 xem chi tiết tại đây

Danh sách xét TN C14-2 xem chi tiết tại đây

Danh sách xét TN liên thông D11LTH345  xem chi tiết tại đây

Danh sách xét TN nghề xem chi tiết tại đây