Danh sách dự kiến xét tốt nghiệp hệ CĐ, LT, TC, nghề

Nhà trường thông báo danh sách dự kiến tốt nghiệp sinh viên các hệ như sau:

1. Danh sách tốt nghiệp C12-3: xem chi tiết

2. Danh sách tốt nghiệp C13-3: xem chi tiết

3. Danh sách tốt nghiệp C14-3: xem chi tiết

4. Danh sách tốt nghiệp liên thông D11LT345: xem chi tiết

5. Danh sách tốt nghiệp nghề: xem chi tiết

6. Danh sách tốt nghiệp trung cấp: xem chi tiết