Lớp chuyên viên EPU đi thực tế tại Hòa Bình

Thành phần: Các học viên lớp chuyên viên EPU

Thời gian: 7: 00 thứ 3 ngày 16/10/2018

Chủ trì: Trung tâm đào tạo thường xuyên