Thông báo lịch thi và danh sách thi môn thực hành tốt nghiệp

Xem chi tiết danh sách thi môn thực hành tốt nghiệp tại file đính kèm