Thông báo v.v bán thanh lý tài sản và vật tư, công cụ hư hỏng không sử dụng đợt 1 - 2019

Xem chi tiết thông báo tại file đính kèm