Thông báo v.v đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ 1 năm học 2018 - 2019

Xem chi tiết thông báo tại file đính kèm

Quy trình đánh giá kết quả rèn luyền (gửi kèm trong  phụ lục đính kèm)