Thông báo v.v dừng tuyển viên chức đợt 1 năm học 2018-2019 cho Trung tâm Đào tạo Nâng cao ACT (theo thông báo tuyển dụng số 1395 TB-ĐHĐL ngày 21/8/2019)