Thông báo v.v tập trung học tập môn học Giáo dục thể chất và Quốc phòng an ninh đợt V năm học 2018 - 2019 đối với SV khóa D13

Xem chi tiết thông báo tại file đính kèm

Danh sách phân xe sinh viên khối D13 xem chi tiết tại file đính kèm