Thông báo về sự thay đổi bố trí xe đưa SV học QPAN tại CS2

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo môn học Quốc phòng an ninh khóa D13, nhà trường thông báo sự thay đổi về bố trí xe đưa sinh viên lên học tại CS2 như sau:

Xem chi tiết tại đây