Thông báo về việc cập nhật thông tin sinh viên Đại học, Văn bằng 2, Liên thông khóa D14

Xem chi tiết thông báo tại file đính kèm