Thông báo về việc thu phí dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy kỳ 2 năm học 2019-2020 Tính từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/6/2020

Xem chi tiết tại đây