Bán kết cuộc thi tài năng sinh viên 2019

Thành phần: ĐTN, Thí sinh, sinh viên

Chủ trì: Ông Chu Văn Tuấn

Thời gian: 17:00 ngày 19/3/2019.

Địa điểm: Hội trường M