Liên thông

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỆ LIÊN THÔNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

 

TÊN NGÀNH ĐÀO TẠO MÔ TẢ CHUNG
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

- Đối tượng tuyển sinh

 • Công dân Việt Nam có bằng tốt nghiệp cao đẳng
 • Nộp hồ sơ dự tuyển theo đúng mẫu quy định của nhà trường
 • Đạt yêu cầu tuyển sinh theo qui định của trường
 • Đủ sức khỏe để học tập

- Thời gian đào tạo: 2 năm 

- Khối lượng kiến thức toàn khóa:72 tín chỉ

Xem chi tiết 

QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP

-  Đối tượng tuyển sinh

 • Công dân Việt Nam có bằng tốt nghiệp cao đẳng
 • Nộp hồ sơ dự tuyển theo đúng mẫu quy định của nhà trường
 • Đạt yêu cầu tuyển sinh theo qui định của trường
 • Đủ sức khỏe để học tập

- Thời gian đào tạo: 2 năm 

- Khối lượng kiến thức toàn khóa:69 tín chỉ

 Xem chi tiết

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ

- Đối tượng tuyển sinh

 • Công dân Việt Nam có bằng tốt nghiệp cao đẳng
 • Nộp hồ sơ dự tuyển theo đúng mẫu quy định của nhà trường
 • Đạt yêu cầu tuyển sinh theo qui định của trường
 • Đủ sức khỏe để học tập

- Thời gian đào tạo: 2 năm 

- Khối lượng kiến thức toàn khóa:71 tín chỉ

 Xem chi tiết

 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

-  Đối tượng tuyển sinh: 

+ Công dân Việt Nam có bằng tốt nghiệp cao đẳng.

+ Nộp hồ sơ dự tuyển theo đúng mẫu quy định của nhà trường.

+ Đạt yêu cầu tuyển sinh theo qui định của trường.

+ Đủ sức khỏe để học tập.

-  Thời gian đào tạo: 2 năm 

- Khối lượng kiến thức toàn khóa:71 tín chỉ

  Xem chi tiết

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

-  Đối tượng tuyển sinh: 

+ Công dân Việt Nam có bằng tốt nghiệp Cao đẳng.

+ Nộp hồ sơ dự tuyển theo đúng mẫu quy định của nhà trường 

+ Đạt yêu cầu tuyển sinh theo qui định của nhà trường 

+ Đủ sức khỏe để học tập

-  Thời gian đào tạo

+ Hệ kỹ sư: 2 năm/04 học kỳ

- Khối lượng kiến thức toàn khóa:68 tín chỉ

Xem chi tiết

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

- Đối tượng tuyển sinh

 • Công dân Việt Nam có bằng tốt nghiệp cao đẳng
 • Nộp hồ sơ dự tuyển theo đúng mẫu quy định của nhà trường
 • Đạt yêu cầu tuyển sinh theo qui định của trường
 • Đủ sức khỏe để học tập

- Thời gian đào tạo: 2 năm 

- Khối lượng kiến thức toàn khóa:57/63/72 tín chỉ

 Xem chi tiết

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ

- Đối tượng tuyển sinh

 • Công dân Việt Nam có bằng tốt nghiệp cao đẳng
 • Nộp hồ sơ dự tuyển theo đúng mẫu quy định của nhà trường
 • Đạt yêu cầu tuyển sinh theo qui định của trường
 • Đủ sức khỏe để học tập

- Thời gian đào tạo: 2 năm 

- Khối lượng kiến thức toàn khóa:56/62/71 tín chỉ

 Xem chi tiết

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

- Đối tượng tuyển sinh

 • Công dân Việt Nam có bằng tốt nghiệp cao đẳng
 • Nộp hồ sơ dự tuyển theo đúng mẫu quy định của nhà trường
 • Đạt yêu cầu tuyển sinh theo qui định của trường
 • Đủ sức khỏe để học tập

- Thời gian đào tạo: 1.5 năm 

- Khối lượng kiến thức toàn khóa:70 tín chỉ

Xem chi tiết

QUẢN TRỊ KINH DOANH

-  Đối tượng tuyển sinh: 

+ Công dân Việt Nam có bằng tốt nghiệp cao đẳng

+ Nộp hồ sơ dự tuyển theo đúng mẫu quy định của nhà trường

+ Đạt yêu cầu tuyển sinh theo qui định của trường.

+ Đủ sức khỏe để học tập

- Thời gian đào tạo: 1,5 năm

- Khối lượng kiến thức toàn khóa:Tối đa 51 tín chỉ

 Xem chi tiết

TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

- Đối tượng tuyển sinh: 

 • Công dân Việt Nam có bằng tốt nghiệp cao đẳng
 • Nộp hồ sơ dự tuyển theo đúng mẫu quy định của nhà trường
 • Đạt yêu cầu tuyển sinh theo qui định của trường
 • Đủ sức khỏe để học tập

- Thời gian đào tạo: 1,5 năm

- Khối lượng kiến thức toàn khóa:Tối đa 51 tín chỉ.

 Xem chi tiết

KẾ TOÁN

- Đối tượng tuyển sinh: 

 • Công dân Việt Nam có bằng tốt nghiệp cao đẳng
 • Nộp hồ sơ dự tuyển theo đúng mẫu quy định của nhà trường
 • Đạt yêu cầu tuyển sinh theo qui định của trường
 • Đủ sức khỏe để học tập

- Thời gian đào tạo: 1,5 năm

- Khối lượng kiến thức toàn khóa:Tối đa 52 tín chỉ.

 Xem chi tiết