Hội đồng trường

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC NHIỆM KỲ 2023 - 2028

STT

Họ và tên

Chức vụ hiện tại

Đơn vị công tác

Chức danh hội đồng

1

Vũ Đình Ngọ

Bí thư Đảng ủy

Trường Đại học Điện lực

Chủ tịch

2

Đinh Văn Châu

Phó Bí thư Đảng ủy,

Quyền Hiệu trưởng

Trường Đại học Điện lực

Thành viên

3

Nguyễn Lê Cường

Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng

Trường Đại học Điện lực

Thành viên

4

Dương Trung Kiên

Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng

Trường Đại học Điện lực

Thành viên

5

Trịnh Văn Toàn

Đảng ủy viên,

Chủ tịch Công đoàn Trường

Trường Đại học Điện lực

Thành viên

6

Lê Anh Tuấn

Đảng ủy viên, Phụ trách Khoa Kinh tế và Quản lý

Trường Đại học Điện lực

Thành viên

7

Bùi Xuân Kiên

Bí thư chi bộ;

Phó Trưởng khoa Khoa học tự nhiên

Trường Đại học Điện lực

Thành viên

8

Phạm Duy Phong

Đảng ủy viên,

Trưởng khoa Điện tử viễn thông

Trường Đại học Điện lực

Thành viên

9

Trần Thanh Sơn

Trưởng khoa Kỹ thuật điện

Trường Đại học Điện lực

Thành viên

10

Nguyễn Ngọc Trung

Đảng ủy viên,

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

Trường Đại học Điện lực

Thành viên

11

Kiều Tuấn Anh

Thường vụ Đảng ủy,

Giám đốc TT Thực hành thí nghiệm

Trường Đại học Điện lực

Thành viên

12

Phạm Văn Hải

Đảng ủy viên,

Giám đốc TT Đào tạo thường xuyên

Trường Đại học Điện lực

Thành viên

13

Đỗ Thị Thương

 Ủy viên Ban chấp Đoàn thanh niên Trường

Trường Đại học Điện lực

Thành viên

14

Nguyễn Thế Long

Chuyên viên chính, Vụ Tổ chức cán bộ

Bộ Công Thương

Thành viên

15

Phạm Quang Hiệu

Phó Trưởng phòng, Thanh tra Bộ

Bộ Công Thương

Thành viên

16

Đinh Thế Phúc

Ủy viên Hội đồng thành viên

Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Thành viên

17

Trần Phú Thái

Chủ tịch Hội đồng thành viên

Tổng Công ty Phát điện 2

Thành viên

18

Nguyễn Tiến Khoa

Chủ tịch Hội đồng thành viên

Tổng Công ty Phát điện 1

Thành viên

19

Dương Quang Thành

Chủ tịch

Hội Điện lực Việt Nam

Thành viên