Phòng ban

DANH SÁCH CÁC PHÒNG TRỰC THUỘC TRƯỜNG

STT Phòng Liên hệ
1 PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

Địa chỉ: Tầng 1, Nhà B, trường Đại học Điện lực

Email:tccb@epu.edu.vn

2 PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

Địa chỉ: Tầng 1, Nhà B, trường Đại học Điện lực

Email:hc@epu.edu.vn

3

PHÒNG THANH TRA PHÁP CHẾ

 

Địa chỉ: Tầng 1, Nhà B, trường Đại học Điện lực

Email:tt_pc@epu.edu.vn

4

PHÒNG ĐÀO TẠO

 

Địa chỉ: Tầng 1, Nhà B, trường Đại học Điện lực

Email: dt@epu.edu.vn

5

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

 

Địa chỉ: Tầng 4, Nhà A, trường Đại học Điện lực

Email:dgs@epu.edu.vn

Website: http://dgs.epu.edu.vn

6

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

 

Địa chỉ: Tầng 3 Nhà B, trường Đại học Điện lực

Email:khtc@epu.edu.vn

7

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

Địa chỉ: Tầng 2, Nhà AB, trường Đại học Điện lực

Email:cthssv@epu.edu.vn

Website: http://ctsv.epu.edu.vn

8

VĂN PHÒNG ĐOÀN THANH NIÊN

 

Địa chỉ: trường Đại học Điện lực

Email: dtn@epu.edu.vn

Website:  http://youth.epu.edu.vn

9

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

 

Địa chỉ: Tầng 3 Nhà B, trường Đại học Điện lực

Email: ktkd@epu.edu.vn

Website: http://ktdbcl.epu.edu.vn

10 PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Địa chỉ: Tầng 3 Nhà B, trường Đại học Điện lực

Email: qlkh@epu.edu.vn

11 PHÒNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CƠ BẢN

Địa chỉ: Tầng 3 Nhà B, trường Đại học Điện lực

Email: qldt-xdcb@epu.edu.vn