Bế giảng lớp Đào tạo CBQL cấp 4 của NPC

Trường Đại học Điện lực thông báo thông tin chi tiết về Lễ bế giảng lớp thứ 2 năm 2018 về Đào tạo cán bộ Quản lý cấp 4 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc như sau:

- Thời gian: 9 giờ 00 phút ngày 26/6/2018

- Địa điểm: Phòng A.411, tầng 4 nhà A

- Chủ trì: Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

- Thành phần tham dự: Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, đại biểu mời của EPU và các học viên của lớp học.