Biên bản họp xét cảnh báo kết quả học tập năm học 2018-2019, điều kiện làm ĐATN khóa D10, điều kiện thi tốt nghiệp khóa C16

Xem chi tiết biên bản tại file đính kèm

Danh sách file đính kèm:

1. Xét cảnh báo kết quả học tập năm học 2018-2019 (đinh kèm 2 file TH xét học vụ  D11, 12,13 tại đây và C17 tại đây)
2. Xét điều kiện làm đồ án TN khóa D10 hệ kỹ sư (đính kèm file D10 kỹ sư tại đây)
3. Xét điều kiện dự thi TN khóa C16 (đính kèm file tại đây)