Các báo cáo Ba công khai của trường Đại học Điện lực

Thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 7/5/2009 và công văn số 9535/BGDĐT ngày 27/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Báo cáo các nội dung thực hiện quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục đại học theo qui định tại Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT, Trường Đại học Điện lực kính báo cáo các nội dung như sau: