Chung kết Cuộc thi thiết kế Landing page khoa CNTT 2021

Nội dung Chung kết cuộc thi thiết kế Landing page cho sinh viên khoa CNTT 2021
- Chủ trì Phụ trách khoa CNTT
- Thời gian 27/04/2021 
- Thành phần Toàn bộ giảng viên khoa CNTT ---
- Địa điểm Hội trường B1