Chung kết cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp Sinh viên 2019"

Nội dung: Chung kết cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp Sinh viên 2019"
- Chủ trì: TT HTVL&KN
- Thời gian: 01/10/2019
- Địa điểm: HT M