Chương trình khai xuân Nhâm Dần năm 2022

Nội dung Chương trình khai xuân Nhâm Dần
- Chủ trì: Q. Hiệu trưởng Đinh Văn Châu
- Thành phần: Toàn thể viên chức và người lao động Nhà trường
- Địa điểm: HT B1
- Thời gian: 07/02/2022 
- Chuẩn bị: HCQT, Đoàn TN