Chuyên đề của GS ĐH Nagaoka, Nhật bản

Thành phần: QLKH&HTQT, KTĐ, Điện hạt nhân

Chủ trì: QLKH&HTQT

Thời gian: 8:00 thứ 5 ngày 21/3/2019

Địa điểm: Hội trường M