Công văn số 385-CV/ĐU của Đảng Ủy trường Đại học Điện lực gửi các cơ quan báo chí, truyền thông