Danh sách phòng thi tốt nghiệp ngày 13/11/2019

1. Danh sách các phòng thi tốt nghiệp ngày 13/11/2019 các môn thực hành, chuyên ngành, cơ sở ngành và lý thuyết tổng hợp, khoa học Mác lê + chính trị, sinh viên theo dõi lịch thi và thông tin cá nhân.

Đính kèm: danh sách phòng thi

2. Sinh viên đã đăng ký nhưng  không thấy tên trong danh sách thì liên hệ số điện thoại: 0986 699 400 Thầy Tuấn Anh - Phòng KT&DBCL