Hội nghị cán bộ công chức viên chức năm học 2019-2020

Nội dung:  Hội nghị cán bộ công chức viên chức năm học 2019-2020​

- Chủ trì: Đoàn Chủ tịch
- Địa điểm: HTM
- Thời gian: 11/01/2020