Hội thảo khoa học quốc gia về đổi mới sáng tạo

Thành phần: BGH, Khoa KT&QL, Khoa QLCN&NL, các khách mời 

Thời gian: thứ 6 ngày 12 tháng 10 năm 2018

Địa điểm: Hội trường M