Hội thảo “Vai trò của kế toán quản trị trong việc nâng cao hiệu quả TCDN"

Thành phần: Hiệp hội kế toán MIA, giảng viên khoa KT&QL

Thời gian:9:00, thứ 3 ngày 2/10/2018

Địa điểm: Hội trường M, trường Đại học Điện lực.