Họp Ban thường trực Hội Điện lực Việt Nam

Nội dung: Họp Ban thường trực Hội Điện lực Việt Nam

- Chủ trì: Ông Đặng Hùng - Chủ tịch Hội
- Địa điểm: Phòng họp Hội
- Chuẩn bị: Văn phòng Hội
-Thời gian: 21/05/2020