Họp hội đồng trường lần 2 năm 2019

Thành phần: Thành viên hội đồng trường

Chủ trì: Ông Lê Anh Tuấn

Thời gian: 9:00 ngày 28/3/2018

Địa điểm: phòng họp A