Họp tổng kết năm 2018 Hội Điện lực Việt Nam

1. Thành phần: Hội điện lực Việt Nam

2. Chủ trì: Ông Hùng

3. Địa điểm: Văn phòng hội Điện lực Việt Nam

4. Thời gian: 14:00 ngày 15/1/2019