Họp về hợp tác tuyển sinh với các đối tác Lào

Họp về hợp tác tuyển sinh với các đối tác Lào
 
- Chủ trì Ông Trương Huy Hoàng
- Thành phần Hội đồng tuyển sinh 
- Thời gian: 8h30 ngày 17/6/2019 (thứ Hai)
- Địa điểm: Phòng họp A