Họp về Hợp tác với TSI

Nội dung Họp về Hợp tác với TSI
- Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Lê Cường
- Thành phần: Khoa KTĐ, TT CNTT, phòng QLKH&HTQT (bà Oanh, bà An) ---
- Thời gian: 22/06/2021
- Địa điểm: PH.A