Họp về xúc tiến hợp tác với Công ty Vector Shinwa

Nội dung Họp về xúc tiến hợp tác với Công ty Vector Shinwa

- Chủ trì Trương Huy Hoàng
- Địa điểm PH.A
- Thời gian 11/11/2019