Họp với Tập đoàn Genertic Singapore về đào tạo kỹ năng mềm

Thành phần: Phòng QLKH, tập đoàn Genertic

Chủ trì: Ông Trương Huy Hoàng

Thời gian: 8:30 ngày 29/3/2019

Địa điểm: Phòng họp A