Họp xét trao học bổng Năng lượng tương lai của công ty AES-TKV Mông Dương

Họp xét trao học bổng Năng lượng tương lai của công ty AES-TKV Mông Dương
Chủ trì: Phòng CTSV
Thành phần: Phòng CTSV, Khoa CNNL, Đại diện công ty AES, Đại diện CED, các sinh viên ---
Thời gian: 23/09/2019
Địa điểm: Phòng Họp B2