Hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường năm 2022

Hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường năm 2022

Năm 2022 với chủ đề “ Chỉ Một Trái đất ”, nhằm truyền tải ý nghĩa thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua các chính sách, hoạt động hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn.

Tuổi trẻ Trường Đại học Điện lực phát quang bụi rậm, làm sạch vệ sinh môi trường (ảnh TL).

Để triển khai hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 05 tháng 6 và Tháng hành động vì môi trường năm 2022, Trường Đại học Điện lực xây dựng kế hoạch số 957/KH-ĐHĐL ngày 13/6/2022 về nội dung “Tháng hành động vì môi trường năm 2022”.

Quán triệt, phổ biến và triển khai tới cá nhân trong đơn vị quản lý các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng lối sống bền vững, hài hòa thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu. Tuyên truyên, phổ biến và tổ chức thực hiện các quy định của Luật bảo vệ môi trường năm 2020.

Kế hoạch nêu rõ, các đơn vị, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế để tổ chức các hoạt động cộng đồng. Cụ thể phát động viên chức, người lao động, học viên, sinh viên hưởng các phong trào: Làm vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm, trồng cây xanh, thu gom và xử lý rác thải; không sử dụng túi nilon khó phân huỷ và các sản phẩm nhựa dùng một lần; sản xuất, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường; xung kích tổng vệ sinh, thu gom rác thải tại khu vực kí túc xá, nhà ăn, lớp học; treo băng rôn, pano, áp phích tại các địa điểm phù hợp...Đây là thời điểm để mỗi quốc gia cùng chung tay và có những hành động cụ thể, thiết thực vì thiên nhiên và Trái đất...

Đồng thời viên chức, người lao động, học viên, sinh viên trong trường chung tay hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường năm 2022 theo các khẩu hiệu: “Cùng hành động để bảo tồn thiên nhiên, điều hòa khí hậu, giảm thiểu ô nhiễm và Sử dụng nguồn nguyên liệu xanh là góp phần bảo vệ môi trường”.

Năm 2022 có ý nghĩa quan trọng với việc Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi năm 2020 được chính thức áp dụng từ ngày 01/1/2022. Đây là giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ trong việc bảo vệ môi trường hướng tới mục tiêu cao nhất cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân, cân bằng sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế bền vững.

Bắt đầu từ năm 1982, Việt Nam tham gia Ngày môi trường thế giới. Những năm gần đây, Việt Nam cũng tham gia và có nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Giờ trái đất... các sự kiện này tập trung các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cũng như hành động của mọi người luôn tiết kiệm, sử dụng hiệu quả các nguồn năng lượng, tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng sạch; tái sử dụng và tái chế chất thải, chống rác thải nhựa, bảo vệ nguồn nước, khí tượng, động vật hoang dã...hướng tới thực hiện tốt hơn các mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ hành tinh xanh.

Nguồn: Phòng HCQT(t/h)