Kế hoạch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của Nghiên cứu sinh Lê Quỳnh Anh, ngành Quản trị kinh doanh

Kế hoạch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của Nghiên cứu sinh Lê Quỳnh Anh, ngành Quản trị kinh doanh

- Thời gian bảo vệ: 14h00-17h00, Thứ 6 ngày 21/4/2023, tại Hội trường M Trường Đại học Điện lực.

Đề tài LATS: Kế toán quản trị chi phí theo vòng đời sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm điện tử Việt Nam.

- Ngành: Quản trị kinh doanh

-  Mã số: 9340101

- Nghiên cứu sinh: Lê Quỳnh Anh

- Người hướng dẫn khoa học:

   + NHD1: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Hoa – Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

   + NHD2: TS. Nguyễn Tố Tâm – Trường ĐH Điện lực

- Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Điện lực

Tóm tắt kết luận mới luận án tiến sĩ

1. Đóng góp về mặt khoa học, lý luận:

Thứ nhất, luận án đã hệ thống hóa lý thuyết về kế toán quản trị chi phí theo vòng đời sản phẩm, trên cơ sở kế toán quản trị chi phí và chi phí theo vòng đời sản phẩm, từ việc tìm hiểu các nghiên cứu đã công bố, luận án đưa ra một số đặc thù của ngành sản xuất sản phẩm điện tử có ảnh hưởng đến việc áp dụng kế toán quản trị chi phí theo vòng đời sản phẩm.

Thứ hai, dựa trên sự kết hợp của các lý thuyết nền, bao gồm: lý thuyết ngẫu nhiên, lý thuyết đại diện, lý thuyết lợi ích - chi phí và thuyết hành vi có hoạch định (TPB) và các nghiên cứu trước đó, luận án đã xác định và đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến việc áp dụng kế toán quản trị chi phí theo vòng đời sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm điện tử Việt Nam.

Thứ ba, nội dung của luận án tập trung tìm hiểu thực trạng kế toán quản trị chi phí theo vòng đời sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm điện tử Việt Nam và điều kiện áp dụng công cụ này tại các doanh nghiệp.

2. Đóng góp về mặt thực tiễn:

Luận án đã mô tả, phân tích và đánh giá thực trạng kế toán quản trị chi phí theo vòng đời sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm điện tử Việt Nam hiện nay. Từ kết quả nghiên cứu định tính và định lượng, luận án đưa ra một số đề xuất nhằm gia tăng khả năng áp dụng kế toán quản trị chi phí theo vòng đời sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm điện tử Việt Nam. Các nhà quản trị doanh nghiệp sản xuất sản phẩm điện tử có thể nâng cao hiệu quả trong việc lập kế hoạch, kiểm soát chi phí và ra quyết định trong các giai đoạn của vòng đời sản phẩm, góp phần cải thiện, nâng cao nâng lực cạnh tranh và tiến tới phát triển bền vững. Cuối cùng, luận án cũng đề xuất một số giải pháp đối với doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và các cơ sở đào tạo trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm điện tử triển khai áp dụng công cụ kế toán quản trị chi phí theo vòng đời sản phẩm.

3. Nội dung chi tiết luận án: Tại File đính kèm

Nhà trường trân trọng thông báo và kính mong các nhà khoa học trong và ngoài trường, các học viên cao học, nghiên cứu sinh và những người quan tâm đến lĩnh vực nghiên cứu của NCS đến tham dự buổi bảo vệ và đóng góp các ý kiến cho bản LATS của NCS.