Kế hoạch tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của Trường Đại học Điện lực

Kế hoạch tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của Trường Đại học Điện lực

Xem chi tiết Kế hoạch tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại File đính kèm