Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2019

Xem chi tiết hoạt động hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh mội trường năm 2019 tại file đính kèm